Tsonga

1. Ku pfula ti programmes ta hina hi ku hlayiseka.

Emahlweni ka ku pfula u fanele u endla swilo swin’wana ku tiyisisa leswaku programme ya wena na ndzawo swi lunghile. Loko se o vonile video, u hlaye ti notes, endla quiz ku vona leswaku wa twisisa. U ta swi kota ku endla quiz kambe na kambe loko u swi lava ku fikela u humelela hi kuva u tave u pfuniwa hi ti nhlamulo le ti nga lulama. Loko se u hetile ti Quiz TI NHARU hi nkwato hi ku humelela, SmartStarters va ta amukela xitifiketi xa ku komba kurhi va hetile. Kombela Club Coach ya wena yi ku pfuna loko u tsandzeka. Nkateko wa kahle!

2. Indlela lehleliwe yokutsi siyilandzele etinhlelweni ngesikhatsi se COVID-19

Kwenta siciniseko sekutsi uvula uphindze uchube ngendlela lephephile kugwema iCOVID-19, hulumende unetintfo lafuna sitilandzele futsi sitente kusita kwehlisa kwekwandza kwe Coronavirus. Hulumende ukhiphe Indlela lehleliwe yokutsi siyilandzele etinhlelweni. Letindlela letihleliwe tetinhlelo kwanyalo kulesikhatsi se COVID-19 katsi futsi le training itokusita kutsi uvisise loku lekumele ukwente.

3. Ku endla kuri programme ya wena yi tirha hi ndlela le yi lavekaka e nkarhini wa COVID-19.

Hi nkweru ku laveka hi lunghisa vitomi na mintirho ya hina leswaku hi pfuna ku sivela ku hangalaka ka Coronavirus na ku tshama hi hlayisekile.  Ti ECD Programmes na tona ku laveka ti lunghisa ma endlelo a ntolovelo na minghingiriko ku fambelana na ndlela le yintshwa le yi lavekaka ya ku endla swilo.  Eka training leyi, u dyondza kuri u endla njhani kuri programme ya wena yi tirha hi ndlela le yi lavekaka siku na siku e nkarhini wa COVID-19.  Loko se o vonile video, u hlaye ti notes, endla quiz ku vona leswaku wa twisisa.  U ta swi kota ku endla quiz kambe na kambe loko u swi lava ku fikela u humelela hi kuva u tave u pfuniwa hi ti nhlamulo le ti nga lulama.  Loko se u hetile ti Quiz TI NHARU hi nkwato hi ku humelela, SmartStarters va ta amukela xitifiketi xa ku komba kurhi va hetile.  Kombela Club Coach ya wena yi ku pfuna loko u tsandzeka. Nkateko wa kahle!

Keep up with us!   
Got a question?   
Keep up with us!

Got a question?