Current Status
Not Enrolled
Price
Free
Get Started

Ukuqinisekisa bona amahlelo ayavula begodu asebenza ngendlela ephephileko ngeeyeleliso zoke zokukhandela i-COVID-19, umbuso ufuna bona wenze woke amagadango akhethekileko azokusiza ukuphungula ingozi yobulwelwe be-Coronavirus. Umbuso unikele iKambiso yokuSebenza nemiLayo ekhethekileko eveza amagadango lawo. Ikambiso yokusebenza yethu yamaHlelo we-ECD ngesikhathi sebandulo le-COVID-19 isiza bona uwazwisise kanye nokwazi ekufanele ukwenze.

Video

Due to production issues, we unfortunately only have an English version of the training. Please accept our apologies