Current Status
Not Enrolled
Price
Free
Get Started

Soke kutlhogeka bona sitjhugulule iimpilo zethu nomsebenzethu ukuqinisekisa bona siyasiza ekukhandeleni ukusabalala kwe-Coronavirus begodu sihlala siphephile. Amahlelo we-ECD nawo kutlhogeka bona atjhugululele ikambiso yawo yangamalanga kanye nemisetjenzana eemfunekweni ezitja. Ekubandulweni lokhu ufunda indlela yokutjhugulula ihlelo lakho langamalanga kobana likhambisane ne-COVID-19. Nasele uyibukelile ividiyo begodu ufunde namanowutsi, zalisa ikhwizi ukuhlola bona uyazwisisa na. Uzokukghona ukwenza kanengi ikhwizi ngendlela ofuna ngayo kobana uphumelele begodu uzokuhlahlwa nangeempendulo ezilungileko. Nasele uwaqede WOMATHATHU amaKhwizi, i-SmartStarters izokuthola isitifikedi sokuqedwa kwebandulo. Sikufisela itjhudu! Nangabe unobudisi, bawa umbadulakho akusize.

Video

Due to production issues, we unfortunately only have an English version of the training. Please accept our apologies