Current Status
Not Enrolled
Price
Free
Get Started

Pele o bula lenaneo la gago, go na le dilo tše dingwe tšeo di swanetšego go ba gona go lokiša lefelo la gago. Ge o fetša go lebelela kgatišo gomme o badile tšohle, tšea diteko tša dipotšišo, go lekola gore o a kwišiša naa. O ka kgona go bušeletša diteko go fihlela o di hwetša.
Ge o feditše diteko kamoka tše tharo, o tla hwetša lengwalo la bohlatse go tšwa go Smartstart. Ge o nale bothata, kgopela mohlahli wa gago go go thuša.

Video