Current Status
Not Enrolled
Price
Free
Get Started

Go kgonthišiše gore lenaneo le sepedišwa ka mokgwa wa tshwanelo nakong ya Covid-19, mmušo o kgopela gore re dire dilo tše dirileng go fokotša go ata ga twatši ye.
Pampiri ya Magato a go šoma, ao a tlawalegilego, e hlalosa gore ke eng seo se swanetšego go dirwa, le seo o swanetšego go se kwišiša.

Ge o fetša go lebelela kgatišo gomme o badile tšohle, tšea diteko tša dipotšišo, go lekola gore o a kwišiša naa. O ka kgona go bušeletša diteko go fihlela o di hwetša.
Ge o feditše diteko kamoka tše tharo, o tla hwetša lengwalo la bohlatse go tšwa go Smartstart. Re go lakaletša mahlatse le mahlogonolo!Ge o nale bothata, kgopela mohlahli wa gago go go thuša.

Video