Current Status
Not Enrolled
Price
Free
Get Started

Pele o bula o tla tshwanela ho etsa dintho tse itseng ho netefatsa hore lenaneo la hao le ma emong, o lokise sebaka sa hao. Ka moraho ha ho sheba video, le ho bala, araba diputso ho sheba kutlwisiso ea hao.  O tla thola monyetla oa ho arabela diputso hape ho fitlhela o dithola hantle, hape o tla fiwa mehlala ea di karabo.  Mafellong ha o arabile dikwetliso tse tharu, SmartStarters di tla thola ditlankana tsa ho fenya.  Mahlohonolo! Ha o na le bothata kopa Coach a ho thuse.

Video