Current Status
Not Enrolled
Price
Free
Get Started

Kaofela re hloka ho hlopisa maphelo a rona le mekhoa ea ho sebetsa ho netefatsa ho thibela ho hasoa ha Coronavirus le ho dula re tshireletsehile.  Mananeo a ECD le oona a hloka ho hlopisa tloaelo ea ka mehla le dipapadi hoba maemong a matsha.  Kwetliso eena e tla ho thusa ho hlopisa lenaneo la hao ho arabela ho COVID-19.   Ka moraho ha ho sheba video, le ho bala, araba diputso ho sheba kutlwisiso ea hao.  O tla thola monyetla oa ho arabela diputso hape ho fitlhela o dithola hantle, hape o tla fiwa mehlala ea di karabo.  Mafellong ha o arabile dikwetliso tse tharu, SmartStarters di tla thola ditlankana tsa ho fenya.  Mahlohonolo! Ha o na le bothata kopa Coach a ho thuse.

Video