Current Status
Not Enrolled
Price
Free
Get Started

Embi kokutsi uvule udzinga kwenta lokuthite kwenta siciniseko sekutsi inhlelo yakho ilungile bese ulungisa nendzawo yakho. Nasewucendze kubuka emavideo nekufunzda emanothi, phendula nayi iquiz kuhlola kutsi uyavisisa. Utokwati kuphindze uyente lequiz tikhatsi letiningi nawuthandza kute uphumelele futsi usekelwe ngetimpendlo lekungito. Nasewucedze omathathu emaquiz waphumelela, ema SmartStarters atothola titifiketi tekucedza. Sikufisela inhlanhla! Nawuba nenkinga, cela icoach yakho ikusite.

Video