Current Status
Not Enrolled
Price
Free
Get Started

Sonkhe sidzinga kushintsha timpilo tethu nemisebenti yethu kute sente siciniseko sekutsi asandzisi  liqciwane le Coronavirus futsi sihlale siphephile. Tinhlelo nato tidzinga kuntshintsha indlela lebenta ngayo onkhe malanga nemidlalo ngalendlela lentsha. Kuletraining ufundza kushintsha inhlelo yakho kuphendula kwi COVID-19. Nasewuyibukile le video wafundza nemanothi, cedzela lemibuto yequiz kuhlola kutsi uyavisisa. . Utokwati kuphindze uyente lequiz tikhatsi letiningi nawuthandza kute uphumelele futsi usekelwe ngetimpendlo lekungito. Nasewucedze omathathu emaquiz waphumelela, ema SmartStarters atothola titifiketi tekucedza. Sikufisela inhlanhla! Nawuba nenkinga, cela icoach yakho ikusite.

Video