Current Status
Not Enrolled
Price
Free
Get Started

U vhona uri tshumelo dzashu dzo vula nahone  dzi khou tshimbila dzo tsireledzea na u tevhedza maga oṱhe a COVID -19, muvhuso u khou ṱoḓa vha tshi vhekanya maga o khetheaho ane a  ḓo thusa u fhungudza khombo ya u kavhiwa nga Coronavirus.  Muvhuso wo bvisa Milayo ya Tshumelo yo Tiwaho na Ndavhelelo dzo khetheaho dzine dza sumbedza uri maga ayo ndi a fhio.  Milayo yashu ya kushumele yo Tiwaho ya Mveledziso dza tshumelo dza vhana nga tshino tshifhinga tsha ngudo dza COVID -19 dzi vha thusa u ṱalukanya hezwi na u ḓivha zwine vha tea u zwi ita.

Video