Learning – Sepedi

Free

1. Go bula lenaneo la gago ka mokgwa wo o bolokegilego

Free

2. Magato a go šoma, ao a tlawalegilego, a lananeo la ECD nakong ya Covid -19

Free

3. Go fetola lenaneo la gago gore lešomišane le nako ya Covid-19